Informacja dla klientów


W trybie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  • • Administratorem Państwa danych osobowych jest HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański z siedzibą w Krakowie 30-002, ul. Prądnicka 4.
  • • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży zawarta z Państwem w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji tej umowy, polegającej na sprzedaży i dostawie usług lub produktów administratora. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora, np. w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w zakresie dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jako zrealizowanie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • • Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku umów- niezbędne do zrealizowania umowy.
  • • Państwa dane przetwarzane są w okresie niezbędnym do zawarcia umowy, w czasie jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu przez okres, który określają przepisy prawa, np. w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • • Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczą w naszym imieniu usługi na podstawie umów powierzenia, które gwarantują bezpieczeństwo Państwa danych, jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, windykacyjne, spedycyjne, archiwizacji.
  • • Przysługuje Państwu prawo wglądu w Państwa dane i ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zrealizowanie tych praw jest możliwe, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązkami administratora, wynikającymi z przepisów prawa, lub spowoduje to niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane.
  • • Na mocy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  • • Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.