Zasady ochrony danych osobowych


w HERBEWO INTERNATIONAL S.A., / HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański

Informujemy, że spółka HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański z siedzibą w Krakowie 30-002, ul. Prądnicka 4 od dnia 25 maja 2018 roku, przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.

Przetwarzanie zgodne z prawem

1. HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, czyli wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w artykule 6 ust. 1 RODO, w szczególności:

 • a. osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
 • b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, którego stroną jest HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański;
 • d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • e. e. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański lub przez stronę trzecią.

Zasady przetwarzania

2. W procesie przetwarzania danych osobowych, HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański stosuje następujące zasady:

 • a. rzetelność i przejrzystość – dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a osoba ta ma możliwość wglądu w przetwarzane swoje dane oraz otrzymuje informację o celach i zasadach przetwarzania w chwili pozyskiwania danych osobowych lub na wniosek osoby w procesie przetwarzania;
 • b. ograniczenie celu – zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • c. minimalizacja danych – przetwarzane dane są adekwatne do celu, któremu służą. Nie przetwarza się danych, które można uznać za nadmiarowe lub zbędne;
 • d. prawidłowość – HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański dokłada wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne ze stanem faktycznym, a osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wglądu i ich sprostowania;
 • e. ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów. Po tym okresie są trwale usuwane;
 • f. integralność i poufność –HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem, a także pozwalają na ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub modyfikacją;
 • g. rozliczalność – HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański dokumentuje proces przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób

3. Osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa. Prawa te będą zrealizowane o ile nie będą one ograniczone innymi przepisami prawa albo uniemożliwią zrealizowanie celu, którego dotyczą:

 • a. prawo do wglądu w swoje dane i ich sprostowania;
 • b. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli była ona podstawą przetwarzania;
 • c. prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym);
 • d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • e. prawo do przenoszenia danych;
 • f. prawo do sprzeciwu;
 • g. prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

4. W procesie przetwarzania danych osobowych HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański korzysta z usług innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zlecane jest tylko i wyłącznie podmiotom, które gwarantują ich bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański.
[divider height=”10″] 5. Odbiorcami danych osobowych będą także podmioty uprawnione do tego z mocy prawa, jak np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, itp.

Bezpieczeństwo danych

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański Andrzej Barański stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawniony dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogących w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych. Są to m.in.:

 • a. do przetwarzania danych dopuszcza się wyłącznie osoby upoważnione, posiadające wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z RODO;
 • b. proces przetwarzania danych podlega dokumentowaniu w celu zapewnienia jego rozliczalności;
 • c. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, infrastruktura teleinformatyczna zostały wyposażone w zabezpieczenia zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

7. Każdorazowo przed rozpoczęciem procesu przetwarzania danych, a także na bieżąco, dokonuje się przeglądu procesów przetwarzania i ocenia skutki dla ochrony danych oraz ryzyko ewentualnego naruszenia praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem danych.

8. W zależności od efektów analizy wspomnianej powyżej, HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański podejmuje odpowiednie środki zaradcze w celu minimalizowania ryzyka oraz doskonalenia systemu bezpieczeństwa.

Informacje dla osób, których dane przetwarzamy

Informacja dla Klientów HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański

Informacja dla kandydatów do pracy HERBEWO INTERNATIONAL S.A./ HERBEWO Herliczka Bełdowski Wołoszyński S.A./ HERBEWO City S.A./ „Domy na Piasku” Andrzej Barański